Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ZegMaarManu BV

 • Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ZegMaarManuZegMaarManu BV, gevestigd te Pol De Montstraat 40 1760 Roosdaal, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0798992166;

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van ZegMaarManu ;

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen ZegMaarManu en de Klant, inclusief deze algemene voorwaarden.


 1. Toepasselijkheid 

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van ZegMaarManu . Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ZegMaarManu en de Klant.

 3.  
 4. Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen en offertes van ZegMaarManu zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. ZegMaarManu heeft het recht om aanbiedingen en offertes zonder opgave van redenen te weigeren.


 5. Prijzen en betaling 

 6. De prijzen van ZegMaarManu zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld. ZegMaarManu is gerechtigd om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de omvang van de dienstverlening. De Klant dient facturen van ZegMaarManu binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 7.   
 8. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ZegMaarManu geleverde diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en software, berusten bij ZegMaarManu.
  Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, draagt ZegMaarManu alle vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, over aan de klant.
  Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.
  De vergoeding voor de overdracht van de vermogensrechten is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de overeenkomst.


 9. Aansprakelijkheid

 10. ZegMaarManu is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ZegMaarManu. De aansprakelijkheid van ZegMaarManu is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ZegMaarManu wordt uitgekeerd.

 11.  
 12. Geheimhouding en privacy 

 13. ZegMaarManu zal de vertrouwelijke informatie van de Klant geheimhouden en deze informatie alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. ZegMaarManu zal de geldende privacywetgeving naleven en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen.

 14.  
 15. Overmacht

 16. ZegMaarManu is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant indien ZegMaarManu daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer, natuurrampen, brand, waterschade, stakingen, transportproblemen, storingen in internetverbindingen en telecommunicatienetwerken.

 17.  
 18. Geschillen en toepasselijk recht 

 19. Op alle overeenkomsten tussen ZegMaarManu en de Klant is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen ZegMaarManu en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 20.  
 21. Wijzigingen en aanvullingen 

 22. ZegMaarManu behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht worden vanaf het moment dat deze op de website van ZegMaarManu zijn geplaatst.

>