Dienstverleningsovereenkomst

Deze dienstverleningsovereenkomst (hierna: “overeenkomst”) wordt gesloten tussen ZegMaarManu BV, met maatschappelijke zetel te  Pol De Montstraat 40 1760 Roosdaal en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0798992166 (hierna: “dienstverlener”), en de klant zoals vermeld op de offerte (hierna: “klant”).

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

De dienstverlener zal de diensten leveren zoals beschreven in de offerte die aan de klant is verstrekt en die deel uitmaakt van deze overeenkomst. De klant aanvaardt de offerte en de bijbehorende voorwaarden door ondertekening ervan.

 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de offerte.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen en betalingsvoorwaarden zijn zoals vermeld in de offerte en maken deel uit van deze overeenkomst. Betalingen dienen te worden voldaan zoals vermeld in de offerte. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar.

 

Artikel 4: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten berusten bij de dienstverlener, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

De dienstverlener zal de vertrouwelijke informatie van de klant die hem ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, niet aan derden bekendmaken, tenzij de dienstverlener hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

 

Artikel 6: Overmacht

Indien de dienstverlener zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, is de dienstverlener niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de klant of derden als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de dienstverlener.

Indien de dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de dienstverlener wordt gedekt, dan wel tot het bedrag van de door de klant betaalde factuur voor de desbetreffende dienstverlening.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen tussen de partijen, zullen zij trachten deze in der minne te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de dienstverlener is gelegen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

Artikel 9: Wijzigingen

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. De gewijzigde overeenkomst zal van kracht worden nadat deze schriftelijk aan de klant is meegedeeld en na de instemming van de klant.

 

Artikel 10: Gegevensbescherming

De dienstverlener verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De dienstverlener zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en zal deze niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.


Deze Overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen en wijzigingen, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de geleverde diensten en vervangt alle eerdere afspraken en mededelingen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen.

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum zoals vermeld in de offerte en blijft van kracht tot de datum zoals vermeld in de offerte, tenzij eerder beëindigd zoals hierboven bepaald. Deze Overeenkomst kan niet worden overgedragen of toegewezen door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
Ondertekening

Door ondertekening van de offerte bevestigt de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, de voorwaarden van deze Overeenkomst en de geleverde diensten zoals gespecificeerd in de offerte.

 

>